Obchodní podmínky

 

 1. Úvodní ustanovení
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmímnky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 3. Jsme Region Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČO: 687 31 841, DIČ: CZ-68731841, se sídlem Masarykovo nám. 21, 68601 Uherské Hradiště (dále jen „Region Slovácko“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. L 1950, a provozujeme e-shop na webové stránce tradicnivyrobek.cz (dále jen „e-shop). Kontaktní údaje: e-mail tradicnivyrobek@slovacko.cz, telefon +420 572 525 528, mobilní telefon +420 739 525 231.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi námi, jako prodávajícím, a Vámi, jako kupujícím, pokud jste spotřebitel, na základě závazného návrhu na její uzavření, který nám činíte odesláním objednávky zboží prostřednictvím e-shopu. Cílem obchodních podmínek je podrobná úprava práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy.
 5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 6. Kupující je povinen před objednáním zboží seznámit se s obchodními podmínkami prodávajícího a reklamačním řádem.

 

 1. Autorská práva
 2. Region Slovácko je vlastníkem e-shopu tradicnivyrobek.cz.
 3. E-shop www.tradicnivyrobek.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Region Slovácko vykonává veškerá majetková práva vztahující se k e-shopu tradicnivyrobek.cz.
 4. Obsah e-shopu www.tradicnivyrobek.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Region Slovácko předem souhlas.

 

 • Informace o zboží a cenách
 1. Cena zboží je smluvní. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv měnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění. Každé zboží je originál a drobné odchylky od vzoru jsou možné.
 2. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány jako konečné včetně DPH. Cena nezahrnuje dopravu, která je kupujícímu  účtována samostatně podle druhu zboží a konkrétního způsobu zvolené dopravy.
 3. Cena je splatná nejpozději při převzetí zboží.
 4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 2. Zboží, způsob platby a dodání si vybíráte v e-shopu, kde naleznete také informace o zboží, jeho ceně a nákladech na jeho dodání na Vámi určené místo. Veškerá prezentace zboží v e-shopu je pouze informativního charakteru a nezavazuje nás kupní smlouvu uzavřít.
 3. Než nám svou objednávku odešlete, můžete kontrolovat a měnit vložené údaje. Odesláním objednávky vůči nám činíte návrh na uzavření kupní smlouvy, který můžete zrušit, dokud Vám nepotvrdíme jeho přijetí. Odeslat objednávku je možné jen po vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a po Vašem potvrzení o seznámení se s těmito obchodními podmínkami. Údaje uvedené ve Vámi odeslané objednávce považujeme za správné.
 4. Po obdržení objednávky Vám e-mailem potvrdíme, zda jsme Vaši objednávku přijali. Potvrzením Vaší objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy, jejíž obsah je určen naším potvrzením Vaší objednávky.
 5. Pokud bychom nemohli některý z požadavků uvedených ve Vaší objednávce splnit, zašleme Vám upravenou nabídku. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena Vaším přijetím upravené nabídky učiněným prostřednictvím e-mailu.
 6. Smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje, že zboží od prodávajícího převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou cenu.

 

 1. Platební podmínky
 2. Společně s kupní cenou zboží uhradíte náklady spojené s jeho dodáním na Vámi určené místo. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Zboží Vám odešleme poté, co přijmeme platbu kupní ceny zboží. Fakturu za zakoupené zboží Vám zašleme na Vámi zvolenou e-mailovou adresu nebo je součástí odeslané zásilky.
 4. Pokud zvolíte platbu bezhotovostním převodem na náš bankovní účet, je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů ode dne, kdy Vaši objednávku potvrdíme. 
 5. Pokud bude nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nesete veškeré případné náklady s tím spojené.
 6. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  1. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího 155 257 097/0300 vedený u Československé obchodní banky a.s.
  2. dobírkou v hotovosti při předávání zboží,
  3. v hotovosti při osobním odběru v provozovně,
  4. v hotovosti při osobním odběru ve výdejně zásilek.
  5. Prostřednictvím platební brány

 

 1. Odstoupení od smlouvy
 2. Od kupní smlouvy můžete odstoupit i bez udání důvodu ve čtrnáctidenní lhůtě od převzetí zboží nebo ode dne poslední dodávky zboží, pokud si objednáte několik druhů zboží nebo pokud je zboží dodáváno v několika částech. Pro dodržení čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy nám musíte v této lhůtě oznámení o odstoupení odeslat. 
 3. Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy běží ode dne převzetí zboží, anebo ode dne, kdy převezmete poslední dodávku zboží, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí.
 4. Věříme, že pochopíte, že není možné odstoupit od kupní smlouvy na zboží, které jsme upravili podle Vašeho přání.
 5. Odstoupíte-li od kupní smlouvy, musíte nám zakoupené zboží zaslat nebo předat do 14 dnů ode dne odstoupení, a to na Vaše náklady. Nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne Vašeho odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než nám zboží vrátíte, či prokážete jeho odeslání, Vám pak vrátíme veškeré od Vás přijaté peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, s výjimkou rozdílu v ceně Vámi zvoleného a námi nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží.
 6. Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné.  Je-li to možné, vraťte nám jej prosím v původním obalu. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy ohledně zboží, které již bylo použito více, než je nutné k jeho prohlédnutí a vyzkoušení tak, jak by bylo obvyklé při koupi v kamenné prodejně, stejně jako v případě jeho jiného poškození, odpovídáte za snížení hodnoty zboží. Nárok na náhradu škody vzniklé snížením hodnoty vraceného zboží můžeme jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení peněžních prostředků.
 7. Také my máme právo odstoupit od kupní smlouvy, a to v případě, že došlo ke zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží v e-shopu, nebo v průběhu objednávání, a přesto došlo k potvrzení Vaší objednávky, a dále z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, při přerušení či zastavení výroby nebo dodávky zboží, anebo pokud jej náš výrobce či dodavatel již není schopen dodat za původně ujednanou cenu. Odstoupit od kupní smlouvy můžeme oznámením, které Vám zašleme na Vámi určenou e-mailovou adresu. Do 14 dnů ode dne našeho odstoupení od kupní smlouvy Vám pak vrátíme veškeré od Vás přijaté peněžní prostředky. 

 

 • Reklamační řád
 1. Je odpovědností Prodávajícího předat Kupujícímu zakoupené zboží bez vad. Ihned po převzetí zboží jej prosím důkladně prohlédněte, a v případě, že zjistíte jakoukoli vadu zboží, bez zbytečného odkladu nás o tom informujte. 
 2. V případě výskytu vady zboží u nás můžete uplatnit Vaše práva z vadného plnění, a to v době 24 měsíců od převzetí zboží. Za vady zboží způsobené nesprávným zacházením neodpovídáme.
 3. Je-li vada nepodstatným porušením kupní smlouvy, máte právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Je-li vada podstatným porušením kupní smlouvy, máte právo na odstranění vady zboží dodáním nového zboží bez vady, dodáním chybějícího zboží nebo opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo od kupní smlouvy odstoupit.
 4. Vady zboží můžete reklamovat osobně v našem sídle nebo zasláním zboží doporučeným balíkem na naši adresu. Do zásilky přiložte písemné zdůvodnění reklamace a kopii dokladu, který jste od nás obdrželi spolu se zbožím. O uplatnění Vašeho práva Vám vydáme písemné potvrzení a reklamaci vyřídíme ihned, a nebude-li to možné, pak nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
 5. Pokud je Vaše reklamace oprávněná, máte právo také na náhradu nákladů účelně vynaložených při jejím uplatnění. Toto právo můžete uplatnit ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
 6. Vady vzniklé nevhodnou péčí, nešetrným používáním nebo špatně zvolenou velikostí nebudou uznány a přijaty k reklamaci.
 7. Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými právními předpisy na území České republiky.

 

 • Mimosoudní řešení sporů
 1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy s prodávajícím. V takovém případě jsou spotřebitelé oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: coi.cz.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s e-shopem www.tradicnivyrobek.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití e-shopu www.tradicnivyrobek.cz realizován.
 3. Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek archivujeme a přístup k ní není umožněn.
 4. Znění obchodních podmínek mže prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2021.